منابع H4M3D

افزونه 2 [TH] UI.X 2.1.0 Patch Level 3
2.0.7 Patch Level 1
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
17
بروزرسانی شده
افزونه 2 Color Thread 1.0.1 Patch Level 3
انتخاب رنگ عنوان موضوعات
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
  • ویژه شده
افزونه 2 XenForo Resource Manager 2.1.0
XenForo Resource Manager 2.0 beta1
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
28
بروزرسانی شده
افزونه 2 Link Directory (LD2) 1.0.0b5
Link Directory (LD2)
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
Multi Custom slider by Xenbros H4M3D
افزونه 2 Multi Custom slider by Xenbros 1.0.0
Multi Custom slider by Xenbros
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
XenCentral Feedback System H4M3D
افزونه 2 XenCentral Feedback System 2.0.0 Beta 10
XenCentral Feedback System
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
16
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
افزونه 2 Force to read a thread 1.2.2
اجبار به خواندن موضوع توسط کاربران
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
XF 2.1.0 Release Candidate 2.1.0 Release Candidate
Release Candidate
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
افزونه 1 Disable Invisible Status 1.0.4
غیرفعال کردن حالت مخفی
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
افزونه 2 Attachment Store 2.0.0
مدیریت مکان ذخیره سازی فایل های ضمیمه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
Disable Right Click H4M3D
افزونه 2 Disable Right Click 1.0.0
غیرفعال کردن راست کلیک
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
قالب 1 استایل Flat Awesome 1.5.20
استایل Flat Awesome
5.00 star(s) 3 امتیاز
دانلود
36
بروزرسانی شده
قالب 2 Lynk 2.0.10.2
Lynk
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
3.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
27
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
  • ویژه شده
Fa فارسی ساز نسخه 2 زنفورو بروزرسانی 11 آذر
فارسی ساز نسخه 2 زنفورو
5.00 star(s) 9 امتیاز
دانلود
119
بروزرسانی شده
بالا