افزونه های زنفورو

بهترین منابع

Ads Manager by Siropu maryam
اضافه کردن و فروش تبلیغات از جمله بنر متن کد تگ لینک و غیر
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
14
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
7
بروزرسانی شده
Adds a blogging system to your forum.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
7
بروزرسانی شده
مدیریت و قرار دان ویجیت در هر صفحه Widget Framework
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
48
بروزرسانی شده
افزونه امار پیشرفته انجمن
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
104
بروزرسانی شده
نمایش موضوعات مشابه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
42
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
30
بروزرسانی شده
BB-code poster
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
افزونه ای که به کمکش میشه موضوعات مباحث را بر اساس حروف الفبا نمایش داد
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
Mobile Push Notifications for XenForo
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
This add-on allows you to create a Premium Page! (5 columns and 8 rows)
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
کاهش حجم تصاویر ضمیمه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
16
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
تبدیل لینک های خارجی به داخلی
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
9
بروزرسانی شده
ایجاد گروه های دسته جمعی توسط کاربران
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
13
بروزرسانی شده
بالا