آیکن منبع

افزونه 2 Tapatalk 1.1.4

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


alalalk71

کاربر
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد

Tapatalk - درستی به انجمن با Tapatalkاطلاعات بیشتر در مورد این منبع...

لطفا تأیید کنید که میخواهید افزودنه زیر را نصب کنید:Tapatalk 1.0.1

این رو که میزنیم ارور این میده


Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at ..... to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.

 

Mojtaba

کاربر
لطفا تأیید کنید که میخواهید افزودنه زیر را نصب کنید:Tapatalk 1.0.1

این رو که میزنیم ارور این میده


Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at ..... to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.

ارور داخلی سرور هست
می بایست با میزبان وب سایت خود در ارتباط باشید تا از طریق بررسی فایل لاگ سرور ، مشکل را بررسی کنند .
 

alalalk71

کاربر
ارور داخلی سرور هست
می بایست با میزبان وب سایت خود در ارتباط باشید تا از طریق بررسی فایل لاگ سرور ، مشکل را بررسی کنند .

ورژن php باید بالا ببرید ماله من رو 5.6 بود بردمش رو 7.2 اکی شد بخوبی
 
بالا