پشتیبانی اضافه کردن آفلاینی ها به widget_members_online

وطن وب هاست


sobhan

کاربر
سلام
میخواستم بدونم چجوری میشه افراد آفلاین هم به قسمت آنلاینی ها اضافه کنم
این هم کد اون قسمت
کد:
<xf:if is="$options.staffOnline">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="block" data-widget-section="staffMembers"{{ widget_data($widget) }}>
      <div class="block-container">
        <h3 class="block-minorHeader"><a href="{{ link('members', null, {'key': 'staff_members'}) }}">{{ phrase('staff_online') }}</a></h3>
        <ul class="block-body">
        <xf:contentcheck>
          <xf:foreach loop="$online.users" value="$user">
            <xf:if is="$user.is_staff">
              <li class="block-row">
                <div class="contentRow">
                  <div class="contentRow-figure">
                    <xf:avatar user="$user" size="xs" />
                  </div>
                  <div class="contentRow-main contentRow-main--close">
                    <xf:username user="$user" rich="true" />
                    <div class="contentRow-minor">
                      <xf:usertitle user="$user" />
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </li>
            </xf:if>
          </xf:foreach>
        </xf:contentcheck>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </xf:if>
</xf:if>

<div class="block" data-widget-section="onlineNow"{{ widget_data($widget) }}>
  <div class="block-container">
    <h3 class="block-minorHeader"><a href="{{ link('online') }}">{$title}</a></h3>
    <div class="block-body">
      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="block-row block-row--minor">
          <h4 class="block-textHeader block-textHeader--scaled">
            {{ phrase('people_you_follow') }}
          </h4>
          <ul class="listHeap">
            <xf:contentcheck>
              <xf:if is="$options.followedOnline">
                <xf:foreach loop="$online.users" value="$user">
                  <xf:if is="in_array($user.user_id, $xf.visitor.Profile.following)">
                    <li>
                      <xf:avatar user="$user" size="xxs" img="true" />
                    </li>
                  </xf:if>
                </xf:foreach>
              </xf:if>
            </xf:contentcheck>
          </ul>
        </div>

        <div class="block-row block-row--minor">
          <h4 class="block-textHeader block-textHeader--scaled">
            {{ phrase('members') }}
          </h4>
      <xf:else />
        <div class="block-row block-row--minor">
      </xf:if>

        <xf:if is="$online.users is not empty">
          <ul class="listInline listInline--comma">
            <xf:foreach loop="$online.users" value="$user"><xf:trim>
              <li><xf:username user="$user" rich="true" class="{{ !$user.visible ? 'username--invisible' : '' }}" /></li>
            </xf:trim></xf:foreach>
          </ul>
        <xf:else />
          {{ phrase('no_members_online_now') }}
        </xf:if>
      </div>
    </div>
    <div class="block-footer">
      <span class="block-footer-counter">{{ phrase('online_now_x_members_y_guests_z',{
        'total': number($online.counts.total),
        'members': number($online.counts.members),
        'guests': number($online.counts.guests)})
      }}</span>
    </div>
  </div>
</div>
 

پیوست ها

H4M3D

مدیر کل
سلام نمیشه
میتونید کاربرانی که تو یه بازه زمانی از انجمن بازدید کردن استفاده کنید.
 
بالا