پشتیبانی من یه کد تنظیم کردم لطفا تو حل مشکل کمک کنید

بالا