آیکن منبع

افزونه 2 Google Search 1.1.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


maryam

مدیر
maryam منبع جدیدی ارسال کرد

Google Search - این افزودنی موتور موتور جستجوی گوگل را به انجمن شما متصل می کند و کاربران را قادر می سازد تا با جستج
Description

This addon integrates Google Search Engine in your forum allowing users to search the forum with Google search.

Moreover, Google search can be automatically performed if standart xenForo search system haven't found anything or failed.

Please read the installation instructions.

If you appreciate my work, please consider leaving a like, review and a contribution via PayPal (PM me for details)...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا