خبر انتشار نسخه 1.5.4 زنفورو

H4M3D

مدیر کل
#1
در این نسخه باگ امنیتی که از ارسال پروفایل ناشی میشد برطرف شده است.