کادر بندی پست بیت

  1. mr.m0hamm4d

    تغییرات قالب 1 آموزش کادر بندی پست بیت به سبک جدید

    آموزش کادر بندی پست بیت به سبک جدید شات در استایل و قالب جستجو کنید message_user_info تمام محتویاتشو با این کد عوض کنید <xen:require css="message_user_info.css" /> <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person"> <h3...
  2. mr.m0hamm4d

    تغییرات قالب 1 آموزش کادر بندی پست بیت به سبک جدید

    آموزش کادر بندی پست بیت به سبک جدید شات در استایل و قالب جستجو کنید message_user_info تمام محتویاتشو با این کد عوض کنید <xen:require css="message_user_info.css" /> <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person"> <h3...